VIA LUCIS testi e traduzione

 

In oltre vent’anni di ''carriera'' Inchiuvatu, e dunque di uso del dialetto siciliano, in pochissimi, per non dire una manciata di persone che sta compresa tra le dita di due mani, mi hanno chiesto di avere le traduzioni dei miei testi o di approfondire il racconto.

Questo può vuol dire due cose: gran parte della gente che ascolta Inchiuvatu conosce perfettamente il mio siciliano, oppure, a gran parte della gente non interessa minimamente cosa urla un cantato black metal, specie se siculo.


Oggi ho deciso, nel caso di Via Lucis, di pubblicare i testi con la traduzione in italiano, giusto per arricchire eventuali recensioni. Al di là della musica, decifrabile per tutti o quasi, la componente lirica nei miei dischi la ritengo particolarmente importante, e dunque, chi volesse scrivere una recensione oculata, è giusto che abbia almeno una traduzione, quanto meno alla lettera.

 

Trattandosi poi della Pentalogia, è necessario avere un quadro totale di ciò che ho voluto scrivere e comunicare in questi 10 anni. Molti ''frammenti di testi'' sono intraducibili, poiché il mio dialetto si flette al racconto che evoca una particolare scena onirica, dove una parola non è semplicemente corrispondente alla traduzione da una lingua all'altra. Occorrerebbe spiegare qual è il senso dell’immagine e quale ''modo di dire o sentire'' descrive meglio quel sentimento. Comunque sia, ecco qui i testi tradotti.


Mi sono accorto che una delle parole più usate è probabilmente SOLE, perché tutto Via Lucis parla ovviamente di LUCE, di rinascita dopo la morte, ma anche di niente… dove nessuna nascita o morte è contemplata. Mi sono ispirato come sempre ai greci: Plotino, Eschilo. C’è il nichilismo di Nietzsche, il sì alla vita. Ma c’è molto spazio, cosmo, stelle perché cercavo un posto non inquinato dalle patetiche vicende umane.  Non so, fate voi  e se volete chiedermi qualcosa, fate pure, magari un’analisi più approfondita, canzone per canzone, parola per parola, vedrò di affrontarla più avanti.

Ultimamente ho proprio deciso di non fare niente, di vivere il niente, e dunque ho parecchio tempo a disposizione.

 

 

- agghiastru

 I N C H I U V A T U     V I A   L U C I S

 

TRIONFU

'U terzu jonnu alliviscìu
e la balàta scunsacrau
e a c'un ci chiri jo ci ricu chi
rinniatu tri voti un jàddu
canta alla so' alba puru chicchirichì.
...E alliviscìu
e a nuatri 'n cruci nni lassau
e a cu ti rici chi un jaddinu ccà
iddu fici pi' ttia
va ricci chi lu 'nfernu regna
è tuttu un castìu!
E a 'u terzu jonnu s'a fuìu!
E 'u terzu jonnu alliviscìu
e 'u pisci a Giona si sucau.
E a c'un ci chiri jo ci ricu chi
Ora mettici un jitu chi n'to cori
di la terra un novu focu troverai.
...E alliviscìu
e in trionfu si puttàu
'na prucissioni chi cunsola
sulu la to' misera mirudda
picchì voi chi la to' carni
'un sia mangiari pi' li vermi
ma comu Lazzaru 'un sarai!
...e 'unn'allivisci cchiù!

Trionfa suli nto me cielu
'unni regna lu scuru.
Trionfa cori comu un ciuri
in un jaddinu chi erva tinta 'un ha.

La vita è meravigliosa
e l'esistenza non ha alcun senso.
Fiorisce tra l'oscurità delle stelle
e sarà comunque un trionfo.
Puoi viverla come un sole
e illuminare tutto
e dal tutto essere illuminato.
Oppure eclissarti e lasciarti
inghiottire dall'angoscia
fino a quando non arriverà
un eterno e meraviglioso sonno.

Trionfa e mori in un sussuttu
di cinniri e faìddi.
Trionfa nuru nto to' cielu
chi cchiù scuru ri mezzanotti 'un fa!
Trionfu, trionfu e 'u terzu jonnu alliviscìu!
Trionfu, trionfu e a 'u terzu jonnu s'a fuìu!

 

BALATA SCUNSACRATA

Cu è, chi la balàta scunsacràu?
Chi a' lu martiriu nni vinnìu?
E l'ama puru rinnazziari...
Si no, addinucchiuni ora agghiunnavi
e 'na petra avìa pi' suli
'n tunnu 'n tunnu d'adurari.

Scunsacraru la santa balàta.
Pi' chiantariti 'na cruci 'nta lu cori.
Scunsacraru la menti illuminata
chi vulìa chi di lu cielu tu sia un suli.

Cu è, chi o lustru 'u scuru addisiàu?
E a 'stu castiu nni vinnìu?
E anticchia r'oru nni savàu.
Allura cecca, cecca, jetta fangu nni lu chìu
chi nto viòlu c'è l'oru
e s'arruspigghia ogni matinu.
Prestu 'u sepolcru da' to' carni sarà chinu
ma mentri ciatìi jetta 'uci chi si' suli...
...cunsacratu.
Un suli cunsacratu!

 

MADDALENA

Haju un cielu
scuru si fici si c'astutau lu suli.
Ceccu atri stiddi chi ponna 'lluminari
lu me scuru viòlu chi 'un sacciu runni va.
Vogghiu 'n' augghia
pi' scusimi ri 'n coddu 'sti chiova cu' li spini.
Trovu 'na vanga chi scava nto me cori
chi simina chiantu e fa' nasciri l'amur'.

Maddalena, vadda luna
di lu to' cielu allivisci lu suli.

Maddalena, vadda luna
di lu to' scuru spirisci la pena... e riri.

Sunca isti n' iddu pi' 'nciuriarici 'i firiti
ma senza alcun spaventu t'insignau a stari muta.
Un nu tuccari chi friscu alliviscìu
Iddu si nn' ava gghiri chi 'n cielu 'ava acchianari!

Ora chi acchiani in ciel'
da lu lignu a la petra
li me occhi ccà arristaru.
Cunnucimi, addumami comu li stiddi sannu fari
chi jo vogghiu firriari, 'n tunnu 'n tunnu a lu me suli.

 

RUNA

Acchianàvi pi' un viòlu fatatu
pi' megghiu lu suli 'n facci iri a taliàri.
'N vetta o Naruri lu lustru vulìa
spattiri a vuatri chi scuru pascìti.
Acchianàvi supra 'sta petra
sfrigiata e punita comu 'u to cori.
'N vetta o Naruri la lingua ascutati
alivi e pani haju ri rari.

Emmaus...
Runa pani a cu renti 'unn havi.
Runa alivi a cu alivi 'un voli.

Acchianàvi a dari lu cori.
A 'stu suli chi tuttu rischiara.
Rugnu lu ciàtu a 'stu cielu 'nfinitu
'unni lu scuru lu lustru mi runa. Runa!

Emmaus...
Runa lustru a cu scuru brama.
Runa cielu a cu suli si fa.
Runa, runa, runa
Runa cielu a cu suli si fa.

 

'UTU

Cu è chi fu?
Chi lu misteru vosi 'nturciuniatu.
Chi chirici o nun chirici è piccatu
E nta li vostri cori 'u scuru arregnerà.
Taliàti spittusati mani e peri.

Iddu eni iddu
Vulutu di lu patri
chiantatu prima 'n cruci
e nto to' cori siminatu.
Iddu eni iddu
Vinutu pi' l'amuri
Sacrificatu 'n terra ri tia 'u 'utu voli.

Cu è chi ntisi?
Un gran jàddu cantari pi' tri voti.
E rinniari cu la luci runa.
E cu la codda la vosi calàta
e l'occhiu 'un viri e 'u cori nenti senti...
Taliàti spittusati mani e peri.
'Utu, 'utu, 'utu!

 

'ATI

A cert'uni rimittiti li piccati
mentri ad autri lu 'nfernu prumittiti.
Trasi in vuàutri lu spiritu divinu
chi di addiiri vi runa lu putiri.
Orva è la manu chi cunnanna.
Lorda è la lingua chi nni cumanna.
E allura assolvi 'i me piccati. 'Ati!
Cu si lagna ora scippatici la lingua
e nta l'aricchi un tronu suddi li faciti.
Chissa è liggi e bona vuluntà ro patri
e a cu pecca 'a dannazioni ora ci tocca.

Senza rimissioni ri piccati
mi cunnuciu 'unni scura a mazzijonnu.
Senza rimissioni ri piccati
aìsu 'n cielu la me manu e ti li rugnu.
Picchì mi scippi re mani.
'Ati, 'ati, senza rimissioni ri piccati.

 

'ITU

Japi lu to' cori a chiddu chi viri.
Senti cu' li mani quant'è funnu lu misteru.
E l'occhi lamìanu chi tuttu chistu 'un eni veru.
Chiri a ciò chi viri picchì 'un c'è autra virità.
'Nfilaci un jitu e scava ora cchiù 'n funnu
Squetaci la carni s'è viva sangu fa.
Cu sapi sa chi 'un c'è nenti ri sapiri.
Cu chiri pò cunsularisi 'a miseria
Cunsolati.

'Itu, 'itu assignani lu viòlu.
'Itu cunnanna cu a ttia cu' risu 'un chiri.
'Itu, 'itu fai chioviri l'astìmii
'Itu cumanna cu a ttia
'un si metti pronu.
'Itu, scava sempri cchiù 'n funnu
nni l'eternità ro tempu

Accetti lu munnu chi li to' sensi sentinu?
Accetti la to' menti chi plasma ogni pinseri?
Ma è dintra ri idda chi regna l'avveniri
e oltri lu suli c'è un lustru chi t'incanta.

 

PETRU

Orvi, li me occhi a ttia si chiureru
li me mani 'un ti vosiru amari
arrunzariti vosi lu cori meu
che pietra è diventato.
Vili, sintimentu di l'anima mia
castiata fu chidda toi
e un jaddinu 'un ci sarà mai pi' ttia
...'unni un ciuri appassìu.

Petru - supra 'sta petra chiantu 'na cruci
chi la me schina 'un vosi puttari.
Petra - si fici 'u suli di lu me cielu
e sulu mi lassa aranzi a lu scuru.

Scuru, senza stiddi 'un pozzu addisiari
quali viòlu tastari pi' mmia.
Jo t'invocu pi' 'u lustru e un jaddinu avìri
ciò chi 'un ti sappi rari.

Mentre il silenzio non esiste
tutto il resto è illusione.
Resta solo il rimorso
di aver creduto di poter amare.
E ci rivedremo un'altra volta là
dove Antares non tramonta mai
e forte ti abbraccerò
come non ho fatto mai.

Petru - tra li to' stiddi
ti vogghiu attruvari.
dunni lu lustru 'un tracodda mai, pi' ttia.
...e mai cchiù oscurità.
Petru, Petru, Petru, Petru.
Mai cchiù petra sarà!

 

ITI

Ivi p'acchianari a lu Naruri
e di l'agghiastru spattu
a vuàutri pani e alivi.
Jo vi mannu lupi tra l'agneddi
pi' vattiàri l'omu stortu
a lingua nova... e allura iti!
Pistatici 'a mirudda 'nto 'n muttaru
e siminatici simenza pi' lu cielu
mai cchiù scuru!

Orvi li faciti e li miruddi addummisciuti
nta l'aricchi chiantati chiova
mentri 'n mucca calàti un tronu.
Orvi iddi irrannu
nta li peri lu riaulu zuppiddu
'nveci 'n pettu cucitici un focu
e lassatili suli a lu scuru...
...cchiù scuru, iti!

Iti a vattiari un munnu novu
ri pecuri addummisciuti
cu' la lingua avvilinata...Iti!

 

SCEUSA

Mi trascinu un pisu chi suffirenzi potta.
Ma lu cori in cielu aìsu pi' lu lustru sangu ettu.
Sugnu un tutt'unu cu' lu focu chi divampa.
e lu me tempu si fa eternu
si l'astutu e nun lu pensu...cchiù.
Matri mea cunnuci li me carni senza pena.
Liberata idda dall'anima
tra li stiddi trova stràta.

Scèusa, allivisci pi' 'n cielu brillari.
Scèusa, adduma tutti li stiddi
chi 'u scuru cu mmia nun ci pò.

Misi un peri fora 'u viòlu
pi' addunarimi chi un viòlu 'un c'è.
E' un tutt'unu ìusu e susu
chi 'un canusci virità.
Agghiastru maìstru chi ti movi
senza chi occhiu viri
Runami l'armunìa
chi cu' ttia fazzu 'na gran festa.

Scèusa, acchianatinni e vai oltri lu cielu.
Scèusa, astuta tutti li peni
chi 'u tempu nta carni ti cusi.

"Comu un ciuri nta la rasta
ormai tagghiati haju li peri.
Cu' lu suli chi t'abbrucia
aspittanno chi poi mori".

Ma nun c'è nenti c'addimura
tu si 'u suli chi divampa
senza ràrichi ti susi
e lu to' cielu s'illuminerà!
Illumina! Scèusa!

Scèusa, ora scummogghia l'immani misteru
Scèusa, all'inauditu ora runaci 'uci.
Scèusa, acchianatinni e vai oltri lu cielu.
Scèusa, astuta tutti li peni
chi 'u tempu nta carni ti cusi.

 

RURA ATTISA

Per crucem ad lucem
Liberati da te stesso.

 

RUVINA

E' la notti che tu t'aspittavi
senza un filu ri ventu
'na stidda rischiara 'u to' cori.
E lu ciàtu chi lentu si placa.
Si fa meli lu sangu
chi scurri senza cchiù focu...
...e tuttu riluci.
Si fa chiaru chi viòlu a pigghiari
tuttu chiddu chi c'è ri sapiri
l'hai sempri saputu.
Lu to' chiantu nenti ti lava
addisìa chi cieli infiniti
poi iri a truvari...
E tu si lu suli
chi agghionna e rischiara
e mai scuru sarà.

Lingui ri focu lu cielu addumaru
mentri 'sta petra tracodda n'to scuru.
Sutta l'agghiastru tu trova riparu
chi lu to' sintimentu cunnuci a lu suli.
Tra li stiddi tu vai senza cchiù 'stu castìu.
Sintimentu chi fu
di lu cori cchiù niuru chi hai

Ruvina mia fu ciò chi preu pi' lustru aviri
e lu turmenti mi signa lu cori
mi scira la menti scintilla ri 'nfernu.
La me carni 'n mucca a un focu
Li me occhi 'mparati a taliari
'unni lustru nun fu siminatu, mai!

TRIONFO

Il terzo giorno è risorto.
sconsacrando il coperchio del sepolcro.
e a chi non crede io gli dico
rinnegato tre volte un gallo
canta alla sua alba anche chicchirichì.
...ed è risorto.
e a noi ci ha lasciato in croce.
e a chi ti dice che un giardino
egli fece per te
va' a dirgli che regna l'inferno
è tutto un castigo!
E il terzo giorno egli è andato via.
E il terzo giorno è risorto
e Giona fu inghiottito dal pesce
e a chi non ci crede io gli dico
Metti pure un dito che nel cuore
della terra un nuovo fuoco troverai.
Ed è risorto.
in trionfo lo portarono
una processione che consola
solo la tua misera mente
perché vuoi che la tua carne
non sia cibo per i vermi
ma come Lazzaro non sarai
...e non risorgerai più.

Trionfa solo nel mio cielo
dove domina l'oscurità.
Trionfa cuore come un fiore
in un giardino che non ha erba cattiva.

La vita è meravigliosa
e l'esistenza non ha alcun senso.
Fiorisce tra l'oscurità delle stelle
e sarà comunque un trionfo.
Puoi viverla come un sole
e illuminare tutto
e dal tutto essere illuminato.
Oppure eclissarti e lasciarti
inghiottire dall'angoscia
fino a quando non arriverà
un eterno e meraviglioso sonno.

Trionfa e muori in un sussulto
di cenere e lapilli.
Trionfa nudo nel tuo cielo
che più scuro della mezza notte non farà.
Trionfo... e il terzo giorno è risorto
Trionfo... e il terzo giorno andò via

 

COPERCHIO SCONSACRATO

Chi è che ha sconsacrato il coperchio?
Che ci ha venduto al martirio?
E lo dobbiamo anche ringraziare.
Altrimenti ora saresti in ginocchio
e una pietra avresti avuto per ''sole''
tutta intorno d'adorare.

Hanno sconsacrato il santo coperchio
per piantarti una croce nel cuore.
Hanno sconsacrato la mente illuminata
che voleva che del cielo tu sia il sole.

Chi è che alla luce ha desiderato l'oscurità?
E ci ha venduto a questo castigo?
E un po' d'oro ci ha messo da parte.
Allora cerca, butta il fango nel setaccio
che nel sentiero c'è l'oro
e si risveglia ogni mattino.
Presto il sepolcro della tua carne sarà pieno
Ma mentre respiri grida che sei sole
Consacrato.
Un sole consacrato.

 

MADDALENA

Ho un cielo.
Si è fatto scuro, gli si è spento il sole.
Cerco altre stelle che possano illuminare
il mio oscuro sentiero che non so dove porta.
Voglio un ago.
per scucirmi questi chiodi con le spine.
Trovo una vanga che scava nel mio cuore
che semina pianto e fa nascere l'amore.

Maddalena guardiana di luna
del tuo cielo risveglia il sole.

Maddalena guarda luna
dalla tua oscurità sparisce la pena... e ridi.

Dunque sei andata da lui per porre fiori sulle ferite.
ma senza alcun spavento ti accenna a stare muta.
Non lo toccare che è da poco risorto.
Egli deve andare poiché l'attende il Cielo.

Ora che sali in cielo
dal legno alla pietra
i miei occhi sono rimasti qui.
Conducimi, accendimi, come le stelle sanno fare
perché io voglio orbitare intorno al mio sole.

 

DONA

Sono salito per un sentiero fatato
per meglio guardare il sole in faccia.
In vetta al Nadore la luce volevo
spartire a voi che coltivate il buio.
Sono salito sopra questa pietra
sfregiata e punita come il tuo cuore.
In vetta al Nadore ascoltate la lingua
olive e pane ho da darvi.

Emmaus
Dai pane a chi non ha denti.
Dai olive a chi olive non vuole.

Sono salito a dare il cuore
A questo sole che tutto rischiara
Do il respiro a questo cielo infinito
Dove il buio ci dona la luce.

Emmaus
Dai luce a chi brama il buio.
Dai cielo a chi si fa sole.
Dai, dai, dai
Dona cielo a chi si fa sole.

 

VOTO

Chi è stato?
che ha voluto il mistero così oscuro.
Che crederci o non crederci è peccato.
E nei vostri cuori regnerà il buio.
Guardate bucate le mani e i piedi

Lui è Lui
Voluto dal Padre
Piantato prima in croce
e nel tuo cuore seminato
Lui è Lui
Venuto per l'amore
Sacrificato in terra
Da te vuole un voto.

Chi ha sentito?
Un grande gallo cantare per tre volte
e rinnegare chi da la luce
e chi ha voluto una corda
e l'occhio non vede e il cuore non sente niente.
Guardate bucate le mani e i piedi. Voto

 

PECCATI

Ad alcuni rimettete i peccati
mentre ad altri promettete l'inferno.
Entra in voi lo spirito divino.
Che vi da il potere di selezionare.
Cieca è la mano che condanna.
Sporca è la lingua che comanda.
E dunque assolvi i peccati, peccati!
A chi si lamenta strappa la sua lingua
E nelle orecchie con un tuono rendili sordi.
Questa è legge a buona volontà del padre
E a chi commette peccato toccherà la dannazione.

Senza remissione di peccati
Mi conduco dove fa buio a mezzogiorno.
Senza remissione di peccati
Alzo in cielo la mia mano minacciosa.
Perché le mie mani sono istigate.
Peccati, peccati,  Senza remissione di peccati!

 

DITO

Apri il tuo cuore a quello che vedi.
Senti con le mani quant'è profondo il mistero.
E gli occhi soffrono, che tutto questo non sia vero.
Credi a ciò che vedi perché non c'è altra verità.
Infila un dito e scava più a fondo.
Squarcia la carne, se è viva farà sangue.
Chi sa sa che non c'è niente da sapere.
Chi crede può consolarsi la proprio miseria
Consolati.

Dito, dito, indicaci il sentiero.
Dito condanna chi a te con riso non crede.
Dito, dito fai piovere imprecazioni.
Dito, comanda chi a te
non si prosta.
Dito scava sempre più in fondo
nell'eternità del tempo.     

Accetti il mondo che i tuoi sensi percepiscono?
Accetti la tua mente che plasma ogni pensiero?
Ma è dentro lei che dimora l'avvenire
e oltre il sole c'è una luce che t'incanta.

 

PIETRO

Ciechi i miei occhi a te si sono chiusi
le mie mani non ti hanno voluto amare.
In disparte ti volle il mio cuore
che pietra è diventato.
Vile sentimento della mia anima
castigata è stata la tua.
E un giardino non ci sarà mai per te.
...dove un fiore è appassito.

Pietro sopra questa pietra pianto una croce
che la mia schiena non volle portare.
Pietra si è fatto il sole del mio cielo
e solo mi lascia dinanzi all'oscurità.

Buio, senza stelle non posso desiderare
quale sentiero augurarmi.
Io t'invoco per la luce e un giardino avere
ciò che non ti ho saputo dare.

Mentre il silenzio non esiste
tutto il resto è illusione.
Resta solo il rimorso
di aver creduto di poter amare.
E ci rivedremo un'altra volta là
dove Antares non tramonta mai
e forte ti abbraccerò
come non ho fatto mai.

Pietro, tra le tue stelle
ti voglio trovare...
dove la luce non tramonta mai, per te
...e mai più oscurità.
Pietro, Pietro, Pietro, Pietro
Mai più pietra sarà!

 

ANDATE

Sono andato per salire al Nadore
e dell'oleastro divido
a voi pane e olive.
Io vi mando lupi tra gli agnelli
per battezzare l'uomo storto
a lingua nuova... e allora andate!
Spremeteci la mente in un mortaio
e seminateci sementi per il cielo
mai più scuro!

Fateli ciechi e addormentate le loro menti
piantate chiodi nelle orecchie
mentre in bocca posate un tuono.
Ciechi loro andranno...
nei piedi il diavolo zoppicante
invece nel petto cucite un fuoco
e lasciateli soli al buio...
più scuro, andate!

Andate a battezzare un mondo nuovo
di pecore addormentate
con la lingua avvelenata... Andate!

 

ASCENSIONE

Mi trascino un peso che porta con sé sofferenze.
Ma il cuore innalzo al cielo e per la luce rimetto sangue.
Sono un tutt'uno con il fuoco che divampa
e il mio tempo si fa eterno
se lo spengo e non lo penso più!
Madre mia conduci le mie carni senza pena.
Liberata dall'anima
tra le stelle troverà la sua strada.

Sceùsa, risorgi per in cielo brillare.
Scèusa, accendi tutte le stelle
che il buio non mi sovrasterà.

Ho messo un piede al di fuori del sentiero
per accorgermi che il sentiero non c'è.
E' un tutt'uno sotto e sopra
che sconosce la verità.
Oleastro maestro che ti muovi
senza che occhio vede.
Dammi l'armonia
che con te faccio una gran festa.

Scèusa, sali e vai oltre il cielo
Scèusa spegni tutte le pene.
che il tempo di cuce nella carne.

"Come un fiore in un vaso
ormai tagliati ho i piedi.
Con il sole che ti brucia
aspettando la tua morte".

Ma non c'è niente che ritarda
tu sei il sole che divampa
senza radici ti alzi
e il tuo cielo s'illuminerà.
Illumina, Scèusa!

Scèusa, ora scopri l'immane mistero
Scèusa, dai voce all'inaudito.
Scèusa, sali e vai oltre il cielo.
Scèusa, spegni tutte le pene
che il tempo di cuce nella carne.

 

DURA ATTESA

Per crucem ad lucem
Liberati da te stesso.

 

ROVINA

E' la notte che tu t'aspettavi
senza un filo di vento
una stella rischiara il tuo cuore.
E il respiro che lento si placa
si fa miele il sangue
che scorre senza più fuoco
E tutto riluce...
Si fa chiaro quale sentiero devi seguire
tutto quello che c'è sa sapere
l'hai sempre saputo.
Il tuo pianto non ti lava nulla
desidera che cieli infiniti
puoi andare a trovare.
E tu sei il sole
che si fa alba e rischiara
e mai buio sarà.

Lingue di fuoco hanno acceso il cielo.
Mentre questa pietra tramonta nel buio.
Sotto l'oleastro trova riparo
che il tuo sentimento conduce al sole
Vai tra le stelle senza più questo castigo.
Sentimento che fu
del cuore più nero che hai.

La mia rovina fu ciò che invoco per avere luce.
e il tormento mi segna il cuore...
mi lacera la mente, scintilla d'inferno.
La mia carne nella bocca di un fuoco.
I miei occhi imparati a guardare
dove luce non fu mai seminata, mai!

 

 

 

 Visitor number: 25942
Copyright © 2014 INCH Productions